NostraBélus

Get Adobe Flash player

Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően létrehozzuk a

Magyar Holisztikus Egyesületet.

Az Egyesület 2014. 08. 01-én az alábbi Alapszabályt fogadta el.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

1. Az Egyesület neve: Magyar Holisztikus Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: M.H.E.

Az Egyesület székhelye: 2230 Gyömrő, József Attila u. 27/a

Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság

2. Az Egyesület jogállása Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

3. Az Egyesület célja: az ezotéria hitelének visszaszerzése és megszilárdítása; útmutatás nyújtása az Univerzum törvényszerűségeinek megértésében; átfogó kép alkotása a holisztikus világszemlélet több oldalú megismertetésével; a lelki-szellemi egyensúlyra való törekvés népszerűsítése az EGÉSZ-ség érdekében; többszintű oktatási rendszer létrehozása és fenntartása az előzőek tükrében; szakirányú kutatások, tesztelések folytatása; a testi-lelki-szellemi egységet elősegítő tradicionális és alternatív módszerek megismertetése; előadások, rendezvények, konferenciák szervezése; tagjai részére a rendszeres szakmai fejlődés lehetőségének biztosítása; harmónián alapuló közösségi élet kibontakoztatása, építése; közös érdekképviselet; kapcsolattartás hasonló szervezetekkel;

Az Egyesület - céljainak megvalósítása érdekében történő - alapvető feladatai: - a tagok szakmai színvonalának folyamatos növelése; - oktatóink, előadóink hitelességének, szakmai múltjának a szem előtt tartása; - a tagok közös érdekeinek képviselete és védelme; - a tagok tevékenységének szükség szerinti összehangolása; - a tagok egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös, szervezetben történő ellátása; - a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása; - az emberek természet iránti, környezettudatos felelősségérzetének kialakítása és fenntartása; - együttműködés olyan ezoterikus és oktatási (vagy egyéb) szervezetekkel, amelyek szintén célja a tudatosság előmozdítása; - információszerzés és -közlés a tagok részére; - kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató nemzetközi szervezetekkel.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

II. A TAGSÁGI VISZONY

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesületi tagság formái: a) rendes tagság, b) tiszteletbeli tagság, c) pártoló tagság.

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület alelnökének kell benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: a) kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit; b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy szakmai eredményeket elért személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja. A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A tiszteletbeli tag részt vehet a Közgyűlésen. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható.

5. A tagsági viszony megszűnik: a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni; b) a tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja; c) a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1. Az Egyesület szervei Az Egyesület testületi szervei: a) Közgyűlés; b) Elnökség; Az Egyesület tisztségviselői: a) elnök; b) 1. alelnök c) 2. alelnök d) jegyzőkönyvvezető

2. A Közgyűlés A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Fővárosi Bíróság elrendeli. A Közgyűlést az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az éves beszámolót, amelyet egyhangúlag fogadnak el. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges: személye). Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület alelnöke látja el. A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza . Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. A Közgyűlés az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült szakmai beszámolókat, valamint az oktatások feltételeit, tanmenetét. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököket. b) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni; c) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait; d) meghatározza a következő naptári évre esedékes, előrelátható tanrendet, programokat; e) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; f) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében; g) egyesülés más társadalmi szervezettel, - valamint a feloszlás kimondása.

3. Az Elnökség Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a Közgyűlés választja 1 évre. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak meg. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

4. Az Egyesület tisztségviselői A tisztségviselőket a Közgyűlés választja. Az elnök, az alelnökök és a jegyzőkönyvvezető megbízatása a megválasztás napjától 1 évre szól. A mandátum lejárta után mindhárom tisztségviselő a tisztségre újra megválasztható. Az elnök feladatai: a) az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; b) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése; c) konferenciák és más rendezvények szervezése; d) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés; e) az Egyesület működésének irányítása; Az alelnökök feladatai: a) az elnök konzultánsaiként működnek, szakterületi megoszlásban; b) az elnök akadályoztatása esetén vezetik a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését; c) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése; d) tájékoztatják a tagokat az Egyesület munkájáról; e) az alelnökök előkészítik a vezető szerv üléseit, biztosítják működését és gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezelik.

IV. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2014. 08.01-én fogadta el.

Kelt: Gyömrő, 2014. 08.02. Bozókyné Farkas Andrea Az Egyesület elnöke

                                              Schőner Béla Az Egyesület alelnöke

                                              Hupcik Zoltánné Az Egyesület alelnöke

                                              Szilágyi Ilona jegyzőkönyvvezető