Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Bolygók a horoszkópban

Az égitestek jelentése minden horoszkópban más és más. Különböző jegyekben és különböző házakban fordulnak elő - attól függően, hogy hol és mikor születünk. Az itt található leírásban  olvashatja el, hogy az égitest az Ön életében milyen tulajdonságokat, eseményeket vált ki. Ehhez természetesen ismernie kell a korrigált (bepontosított) születési óra-percét, az ennek alapján elkészített horoszkóp ábráját. A házak a képen látható "tortaszeletek" - ezek számozása hol arab, hol római számokkal a kör középrészénél látható. Ha Önnek nincs bepontosítva a születési óra-perce, vagy nem rendelkezik "horoszkóp ábrával", kattintson a születési idő korrekció ikonra.
Bolygók jelenleg:
Horoscope sur astroo.com

Bolygók a jegyekben
Merkúr a Kosban

Gyors felfogás, találékonyság és koncentráló készség jellemzik jó sugárzások estén. Diszharmonikus állásnál ingerlékeny, indulatos, kétszínű lesz, de akkor is élénk értelemmel.

Merkúr a Bikában

Hallgatag, meggondolt, megbízható egyéniség, jó felfogással és ítélőképességgel, gyakran irodalmi hajlammal. Rossz sugárzások esetén dacos, makacs, nehézkes, alattomos és fösvény.

Merkúr az Ikrekben

Sokoldalúság, gyors áttekintés, jó logika és szellemesség jellemzik a Merkúrt a saját jelében. Rossz sugárzások esetén megbízhatatlan, szószátyár vagy intrikus, ügyes csaló, vagy szélhámos.

Merkúr a Rákban

Élénk képzelőerő, alkalmazkodóképesség és jó emlékezőtehetség jellemzik. Rossz sugárzások mellett megbízhatatlan és hiú, a hízelgést nagyon kedveli, kedélye erősen hullámzó.

Merkúr az Oroszlánban

Önbizalom és szervezőképesség, kitartás és nemes gondolkozás jellemzik. Vezetésre alkalmas. Rossz sugárzások esetén indulatos, nagyhangú, hatalmaskodó természet, aki kicsapongásokra is hajlamos.

Merkúr a Szűzben

Saját jelében a Merkúr - jól besugározva - a világos, tiszta ész kifejezője, kritikai érzékkel, nyelvtehetséggel, irodalmi vagy tudományos hajlammal és jó előadói készséggel. Rossz sugárzások esetén önző, kötekedő és kicsinyes.

Merkúr a Mérlegben

Kiegyensúlyozott, erős szépérzékkel és művészi hajlamokkal rendelkező, jó modorú, közkedvelt egyéniség. Rossz sugárzások mellett rendszertelen, kiszámíthatatlan, hűtlenségre hajlamos.

Merkúr a Skorpióban

Bátor, merész, eredeti gondolkozás, gyors következtetés, kritikus értelem, szókimondás. Rossz sugárzások esetén szertelen, csípős nyelvű, gúnyolódó, bizalmatlan, gyanakvó.

Merkúr a Nyilasban

Egyenes, őszinte, érdeklődő természet, de mivel a Merkúr itt exilben van, nem nagyon tekintélytisztelő, és sokszor - különösen rossz sugárzásoknál - fölényes, indulatos vagy meggondolatlan.

Merkúr a Bakban

Gyakorlatias, céltudatos, meggondolt, ügyes diplomata vagy politikus, takarékos és megbízható. Diszharmoniában bizalamatlan és ravasz, önző és haszonleső, zsörtölődő természetű.

Merkúr a Vízöntőben

Eredeti felfogás, jó emberismeret, jóindulat és emberszeretet jellemzik. Függetlenséget kedveli. Rossz sugárzások mellett fanatikus forradalmár szellemiség, elhamarkodottságra és szétforgácsolódásra való hajlam jellemzik.

Merkúr a Halakban

A bolygó exilhelyzete miatt lassú gondolkozású, csendes, szerény, befolyásolható egyéniség. Rossz sugárzások mellett fejletlen értemiségű, felületes vagy kezdetleges gondolkozás jellemzik.

Vénusz a Kosban

Gyors szerelemre lobbanás, elsietett házasság, forróvérűség, könnyelműség, parzarlás. Rossz sugárzások esetén mindez fokozódik: szenvedélyessé, érzéki dolgokban meggondolatlanná válik.

Vénusz a Bikában

Saját föld-jelében a lobbanékony Vénusz megfontolttá, takarékossá válik. Külseje csinos, természete mindig vidám, szeretetreméltó. Érzékisége is egészséges, normális határok között éli ki magát. Csak rossz sugárzások esetén fordulhatnak elő perverzitások, és érzelmi dolgokban sikertelenségek.

Vénusz az Ikrekben

Jó eőadóképesség, kifinomult ízlés, művész hajlam. Korai házasság vagy viszony lehetősége. Rossz sugárzások esetén elaprózódás, hűtlenség, egyidejűleg több szerelmi kapcsolat.

Vénusz a Rákban

A Hold jelében álmodozóvá, érzékennyé válik a Vénusz-természet, az élet realitásaitól igyekszik magát távol tartani, erős képzeletének szárnyán álomvilágba menekül, ezért erősen befolyásolható, s gyakran eszközzé válik az emberek kezében. Különösen rossz sugárzások mellett válik tétovává, ha-tározatlanná.

Vénusz az Oroszlánban

Gazdag érzésvilág, emberszerete, gyöngédség és jóindulat a legszebb tulajdonságai. Munkájában, vállalkozásaiban általában siker és szerencse kíséri,

társadalmi téren pedig elismerés. Diszharmonikus sugárzások esetén erősen érzéki, szeszélyes és kiszámíthatalan lesz. 

Vénusz a Szűzben

Tanulékony, megértő, segítőkész, együttérzés a szenvedőkkel, emellett jó intellektuális, esetleg művészi képességek jellemzik. Rossz sugárzások esetén a jó tulajdonságok ellentétükbe csapnak át, a kicsinyessé és szeszélyessé váló lélek mások megrágalmazásától sem riad vissza. 

Vénusz a Mérlegben

Saját jelében jó sugárzások esetén ontja a bolygó a jobbnál, jobb tulajdonságokat. Már a külső megjelenés is vonzó, harmónia, szépség sugárzik a Vénusz típusú emberről, aki előzékenységével, udvariasságával, választékos modorával társaságban, és általában az emberekkel való érintkezés minden területén sikerre számíthat. Házassága szerencsés, élettársával együtt rajong a zenéért és általában a művészetekért. Rossz sugárzások esetén fenti tulajdonságainak az ellentétei érvényesülhetnek.  

Vénusz a Skorpióban

A Mars jelében a bolygó exilben van, ezért bátor fellépésén és jó értelmi képességén kívül más jót még harmonikusan besugározva sem mondhat magáénak a Vénusz-természet. A szelíd bolygó ebben a jelben mindenképpen erős érzékiséget, szenvedélyességet indikál.  Ha magát a bolygót vagy urát, a Marsot rossz sugárzások érik, akkor a féltékeny, kötekedő, összeférhetetlen természet kerekedik felül, kicsapongóvá, érzékiségben tobzódóvá válik, s így életerejét elpazarolja.

Vénusz a Nyilasban

A Jupiter jelében jó sugárzások mellett a bolygó nemes gondolkozású, másokkal együttérző, derűlátó természetet indikál. Bizakodó hangulata, jóindulata és emberszeretete nagyon rokonszenvessé teszi. Rossz sugárzások esetén könnyelművé, esetleg léhává válik.     

Vénusz a Bakban

A Szaturnusz földjelében a Vénusz általában veszít a kedélyességéből, gyakran melankólikussá válik, s vágyaiban, ambícióiban gyakran érzi magát csalódottnak. Hajlama van az aránytalanul nagy korkülöngséggel kötött házasságra. Rossz sugárzások mellett még csalódások, házassági akadályok, féltékenység és szexuális gátlások is fellépnek.

Vénusz a Vízöntőben

A Vénusz-természet itt függetlenségre, önállóságra és eredetiségre törekszik. Közvetlen, őszinte és természetes, ezért általában kedvelik. A megkötöttséget - így a házasságot is - nehezen tűri. Viszonyait tekintve túlteszi magát a konvenciókon, mások véleményével nem sokat törődik. Rossz sugárzások esetén önállósági törekvése kihívóvá válik, tekintély egyszerűen nem létezik számára, és nemiségében is léphetnek fel aberrációk.  

Vénusz a Halakban

A bolygó hatása ösztönös megérzésekben, résztvevő magatartásban, mély érzésekben és segítőkészségben nyilvánul meg ebben a vizes jelben. Az élet által rárótt feladatokat mindig szívesen és becsülettel teljesíti. Rossz sugárzások mellett titkos viszonyokra való hajlama miatt sok csalódás éri, s könnyen lelkiismeretlen emberek áldozatává válik. 

Mars a Kosban

A Mars a saját tüzes jelében nem ismer akadályt, nagy energiával, célratörő lendülettel és lelkesedéssel küzd, erőit nem kíméli. Jó sportember. Rossz sugárzások esetén indulatosság, összeférhetetlenség, önfejűség, agresszív magatartás léphet fel.

Mars a Bikában

Jó sugárzások mellett szorgalmas, szívós és kitartó. Vénusszal jó kapcsolatban kellemes szerelmi élmények. Rossz sugárzások esetén makacs, indulatos, nyakas, haragtartó és önző.

Mars az Ikrekben

A Merkúr jelében jó kifejezőkészség, okos, helytálló érvelés, szókimondás, értelem és mozgékonyság jellemzik a jó Mars-típust. Rossz sugárzások esetén megbízhatalan, kicsinyes, éles nyelvű, gúnyolódó, elhamarkodásra hajlamos.

Mars a Rákban

A Mars a Hold jelében csökkent erejű, az egyébként magabiztos Mars-természet itt némileg határozatlanná válik, nyughatatlan lesz, hangulatai változóak, mindig máshová, a messzeségbe vágyik. Rossz sugárzások mellett megalkuvó, zavaros egyéniség, esetleg anyagi nehézségekkel küzdő szélhámos.

Mars az Oroszlánban

Nemes ambícióktól fűtött, büszke és önérzetes jellem. Merész és becsületes, függetlenségre vágyik, erős érzelmi életet él. Diszharmonikus sugárzásoknál gőgös, hencegő, beképzelt, nagyravágyó és kicsapongó természetű lesz. Öntudatos egyéniség, egészséges fizikum, egyenes jellem. Erős vonzás a másik nemre.

Mars a Mérlegben

Bár a Mars exil helyetben van a Vénusz jelében, a jó Mars-típus mégis megnyerő modorú és jó külsejű, talpraesett, ügyesen mozog, esetleg művészi hajlamai is vannak. Sok szerelmi élményben van része. Diszharmonikus Mars-állás esetén balszerencsés a vállakozásaiban, immorális felfogású, kalandjai botrányba fulladnak.

Mars a Skorpióban

Éles ész, gyors felfogás, akaraterő és bátorság, valamint tetterő jellemzik a jó Mars-típust a saját vizes jelében. Diszharmonikus Mars-állás esetén indulatos, nyughatatlan természetű, akit a szenvedély gyakran elvakít és így sok ellenséget szerez.

Mars a Nyilasban

Önérzetes, tevékeny szellem, igazságszeretettel és jó ítélőképességgel. Élénk értelem, megfigyelőképesség, a sport- és utazáskedvelés is jellemző tulajdonságai. Ha a Mars rossz sugárzásokat kap, akkor erőszakossá, elhamarkodottá és békétlenné válik.

Mars a Bakban

A jó Mars-típus itt becsvágyó és szellemes, értelemnek és türelemnek sincs híjával, a türelem azonban néha csökönyösségbe csap át. Diszharmonikus Mars-állás esetén makacs,indulatos és alattomos lesz, aki környezetével gyakran összeütközésbe kerül.

Mars a Vízöntőben

Ötletes elképzelések, éles értelem,modern ideák jellemzik a jó Mars-egyéniséget ebben a jelben. Rossz sugárzások esetén extravagáns, indulatos, erőszakos, lázadó természetű lesz, aki semmiféle tekintélyt sem tisztel.

Mars a Halakban

Önérzetes, igazságos, de zárkózott, magányt kedvelő egyéniség. Diszharmonius Mars-állás esetén nincs önuralma, gyanakvó, magának való természet, hajlammal az ivásra vagy kábítószerek élvezetére.

Jupiter a Kosban

Büszke, becsvágyó, igazságos, mindenek felett rokonszenves egyéniség, aki ha kell az önfeláldozásig is bátor tud lenni. Rossz állásban is megőrzi egyes jó tulajdonságait, csak ha a Mars és a Szaturnusz támadják, akkor válik rosszindulatúvá, hatalmaskodóvá, dölyfössé.

Jupiter a Bikában

A jó Jupiter-természet udvarias, barátságos, szolgálatkész és tapintatos ebben a jelben. Családjához áldozatkészen ragaszkodik. Diszharmóniában túlzott szórakozás-szeretet, anyagiasság és pazarlás lépnek fel.

Jupiter az Ikrekben

Irodalmi vagy tudományos tevékenység, mozgékonyság és sokoldalú érdeklődés jellemzik.Mivel a Jupiter ebben a jelben exil helyzetben van, sokirányú érdeklődése még harmonikus állás mellett is vezethet elforgácsolódáshoz. Rossz sugárzások esetén kellemetlenül vitatkozó természet lép fel, esetleg civakodási hajlam, összeférhetetlenség, sőt a törvénnyel való összeütközés is.

Jupiter a Rákban

Álmodozó, ábrándozó természet, élénk képzelőerővel, emellett jóindulatú, megnyerő modorú. Rossz sugárzások estén gyenge akarat és túlzott kényelemszeretet jellemzik.

Jupiter az Oroszlánban

Nagy életerő és életkedv, büszkeség és nagylelkűség jellemzik. Tudatában van annak, hogy vezetésre, irányításra van hivatva, ezért függő helyetben rosszul érzi magát. Rossz sugárzások esetén hajlamos nagyzolásra, túlzásokra és önkényeskedésre, valamint a mértéktelen életmódra.

Jupiter a Szűzben

Ebben a jelben a gyakorlatias érzék domborodik ki a Jupiter-természetben. Magatartására a megfontoltság, óvatosság és körültekintés jellemző. Hajlama van a kutatói pályára. Diszharmonikus sugárzások esetén élesen kritizáló, csípkelődő természetű lesz, gyakran előbb beszél, csak utána gondolkozik. Nyomott kedélyű.

Jupiter a Mérlegben

Társaságkedvelő, rokonszenves, előzékeny és udvarias modorú, művészlélek, főként zene és irodalom iránt érdeklődik. Rossz sugárzások mellett behízelgő modorú, tág lelkiismeretű kalandhajhász, felületes és rendetlen.

Jupiter a Skorpióban

Rendkívül ambíciózus, nagyratörő, önérzetes és öntudatos természet, aki magabiztosan tart kitűzött célja felé. Rossz sugárzások fegyelmet nem ismerő, erőszakos természetet váltanak ki.

Jupiter a Nyilasban

Saját jelben a bolygó minden tulajdonsága maximálisan érvényesül. Kiegyensúlyozott kedélyű, derűs életfelfogású, magabiztos életművészek képlete ez, akik vezetésre születtek, hisznek az igazságban és a morálban, s azt minden területen érvényesítik is. Diszharmonikus sugárzások mellett túlzásokra, költekezésre való hajlam lép fel, fanatizmussal és erőszakossággal. Még így is tud imponálni, főként azzal, hogy a bajokat könnyedén viseli.

Jupiter a Bakban

Öntudatos, fegyelmezett, megfontolt, takarékos és diplomatikus magatartás a jellemzője ennek a típusnak jó sugárzások mellett. Rossz sugárzásokkal elveszíti az önbizalmát, kicsinyessé, fösvénnyé válik, gátlásokkal és súlyos akadályokkal kell küzdenie, de azért mindenáron érvényesülni akar.

Jupiter a Vízöntőben

Eredeti, független érzésű, nagyvonalú, derűs életfelfogású, emberszerető természet jellemzi. Művészet- és tudománykedvelő, emellett haladó gondolkozású. Rossz sugárzások esetén lázadó, türelmetlen, ideges természet, túlzó idealista, esetleg destruktív forradalmár.

Jupiter a Halakban

Részvéttel teli, megértő, jóságos természet. meleg érzésekkel van tele, könyörületes, segítőkész és odaadó. Rossz sugárzások mellett ingadozóvá, határozatlanná válik, mindig tervezget, de gyenge akaraterejével a kivitelezésig sohasem jut el.

Szaturnusz a Kosban

A Szaturnusz hatása csökkent erővel érvényesül ebben a jelben. Jó sugárzások mellett türelmes, törekvő és kitartó. Diszharmonikus állás esetén féltékeny, makacs, indulatos lesz, zárkózottsága pedig ember- és világgyülöletté is fajulhat.

Szaturnusz a Bikában

Óvatos, nyugodt, hallgatag természet. Lassú elhatározás és kimért cselekvés jellemzik. Rossz sugárzások esetén önzővé, anyagiassá és indulatossá válik, s közönséges hajlamai is lehetnek.

Szaturnusz az Ikrekben

Logikus, mély gondolkozás és koncentrálóképesség jellemzik. Jó sugárzások mellett tudósok, matematikusok, vagy szakírók képlete lehet. Diszharmoniában ingerlékenység, veszekedési hajlam lép fel, s fennáll a sajtóval és a hatóságokkal való összeütközések veszélye.

Szaturnusz a Rákban

Ebben a jelben a Szaturnusz kozmikusan rosszul érzi magát. Még jó sugárzások mellett is többnyire deprimált, mindent sötéten látó természetet indikál. Jó oldalai közül csak a józan mérlegelő képesség, mértékletesség és takarékosság említhetők. Ha rossz sugárzások érik, az egyéniség önzővé, bizalmatlanná, gyávává válik, s nemcsak a külvilággal való kapcsolata, családi élete is kellemetlen, zavaros lesz.    

Szaturnusz az Oroszlánban

Nagy munkabírás, kitartás, jó szervezőképesség, tapintat és rendszeretet jellemzik, de csak jó sugárzások esetén, mert a Szaturnusz ebben a jelben sem érzi jól magát. Rossz sugárzások esetén hirtelen haragú, féltékeny, igazságtalan és önző despota lesz.

Szaturnusz a Szűzben

Okos, tárgyilagos kritikusok képletében fordul elő ez az állás, akik nagyon jó megfigyelők. Jó tulajdonsága még a takarékosság és a mértékletesség is. Rossz sugárzás esetén kedélye többnyire nyomott, sok csalódás éri, hajlama van a perlekedésre, viszálykodásra és a hipochondriára is.

Szaturnusz a Mérlegben

A Szaturnusz hatása ebben a jelben fokozottan erős, választékos ízlést, kiegyensúlyozott egyénsiéget, jó intellektust indikál, ezért az élet nehéz helyzeteiben is jól megállja a helyét ez a típus. A rossz aspektusok inkább csak nők képletében esnek súlyosan latba, főként az élettárs vonatkozásában, akiben nem lehet megbízni, esetleg el is veszítheti.

Szaturnusz a Skorpióban

Szilárd akarat, kitartás és szorgalom jellezik, fizikuma is szívós és edzett. Rossz sugárzások esetén önzővé válik, sok sikertelenség éri és sokat betegeskedik.

Szaturnusz a Nyilasban

Harmonikus helyzetben ez a Szaturnusz-egyéniség mindig megbízható, jótékony és emberszerető, ezért közmegbecsülésnek örvend, tevékenységével elismerést szerez. Rossz sugárzások esetén rideg, cinikus vagy képmutató lesz. Nem talál megértésre, munkáját megnehezítik, esetleg üldöztetésben is van része.

Szaturnusz a Bakban

Saját jelében a bolygónak minden jó tulajdonsága érvényre jut: szorgalmas, kitartó és megbízható, törekvéseit siker koronázza, becsvágyát ki tudja elégíteni. A rossz sugárzások búskomor, bizalmatlan természetet indikálnak, az embereket elégedetlenkedéseivel, mogorvaságával vagy tapintatlanságaival elüldözi maga mellől.

Szaturnusz a Vízöntőben

Komoly, mély gondolkozású, indulatú természetet indikál a bolygó a saját - második - jelében Intelligencia, jó modor és megbízhatóság bizalmi állásokra is alkalmassá teszik ezt a típust.

Szaturnusz a Halakban

Hallgatag, félrevonuló természet és mély gondolkozás jellemzi ezt a típust, aki szeret könyvtárak csendjében búvárkodni, vagy vidéki magányban remeteéletet élni. Rossz sugárzások esetén problémákon rágódó, önemésztő természet, magányossága ez esetben improduktivitással járhat együtt.

Uránusz a Kosban

Függetlenségi vágy, eredetiség, találékonyság. Nyughatatlan, heves természet. Rossz sugárzások mellett önuralom nélküli, fölényes és tapintatlan, másokat akarva-akaratlanul sértegető természet...

Uránusz a Bikában

Szenvedélyes, nyakas, célratörő természet, művészi érzékkel - bár gyakran műszaki foglalkozással. Rossz sugárzások esetén elhamarkodott, bizalmatlan, makacs természet, akit különcségeiről lebeszélni vagy azoktól akár fenyegetéssel eltéríteni sem lehet.

Uránusz az Ikrekben

Mozgékonyság, intenzív tevékenység és fokozott szellemi képesség, tudományos vagy irodalmi hajlam jellemzik. Rossz sugárzások esetén különcködés, zavaros kapkodás, nyughatatlanság, szétforgácsolódás és baleset veszélye lép fel.

Uránusz a Rákban

A Hold jelének hatása alatt az Uránusz-természet álmodozóvá, érzékennyé, fantasztává, lobbanékonnyá válik. Rossz sugárzások esetén sértődékenység, túlérzékenység és kóborlási hajlam lép fel. Bizarr ötletek - a hálószobában kifeszit egy ejtőernyőt...

Uránusz az Oroszlánban

Rendkívül erős szabadságvágy, független, önálló természet, erős érzelmi élettel. Rossz sugárzás estén beképzeltség, merevség, egyoldalúság, tekintélytisztelet hiánya jellemzi, s ezek gyakori összeütközésekhez vezethetnek. DH fsz-ekkel szex aberráció valószinű - főleg Neptun, Vénusz...

Uránusz a Szűzben

Eredetiség, éles ész, kutatói hajlam és képesség jellemzik, nagy becsvággyal. Hirtelen munkahelyváltoztatások. Rossz sugárzások mellett kicsinyes, nyughatatlan természet, kellemetlen kritizáló hajlammal és szinte beteges becsvággyal. Bélproblémák.

Uránusz a Mérlegben

Szépérzék, gazdag képzelőerő, eredeti irányokban megnyilvánuló művészi érzék és hajlam. Különleges, romantikus szerelmi élmények. Rossz sugárzások esetén szeszélyesség, állhatatlanság, különcségek, sok kellemetlenség, összeütközések. Hirtelen kezdődő és végződő partnerkapcsolatok.

Uránusz a Skorpióban

A Mars jelében az Uránusz nagy akaraterővel rendelkező, kitartóan célratörő természetet indikál, rendkívüli és erős koncentráló képességgel. Hirtelen halál. Rossz sugárzások esetén erőszakos, nyers modorú, agresszív hajlamú, beképzelt természet, aki magát mindenki másnál különbnek tartja. Hajlam öngyilkosságra.

Uránusz a Nyilasban

Nagy képzelőerő és találékonyság, intenzív szellemi törekvések jellemzik. Vallásfilozófiai, metafizikai, okkult és misztikus problémák iránt érdeklődik. Rossz sugárzások esetén rendszertelen, fékezhetetlen, hagyományokat, törvényt nem tisztelő természet, összeütközésekre való hajlammal. Baleset külföldön.

Uránusz a Bakban

A jó  Uránusz természet itt szorgalmas, komoly,megbízható, emellett szívós, állhatatos természet. Becsvágya magasabb, felelősségteljes állások elérésére sarkallja. Rossz sugárzások esetén a nyughatatlan, makacs természet sok bajt és összeütközést eredményez. Állását is, lakhelyét is gyakran és hirtelen változtatja.

Uránusz a Vízöntőben

Az eredetiség, találékonyság, éles értelem, gyakran zsenialitás jellemzik a jó Uránusz-természtet. Hírneves kutatók és számos zseniális feltaláló képlete ez. Rossz sugárzások esetén szélsőséges és felforgató hajlamot váltanak ki, esetleg rögeszmék rabjává válik vagy beteges ambíciók fűtik.

Uránusz a Halakban

Hajlam álmodozásra, elmélyedésre, rejtelmes tanulmányokra, emellett önzetlenség és átfogó emberszeretet. Diszharmonikus sugárzások mellett gyenge jellem és erkölcsiség, kizökkent érzésvilág és magatartás, elidegenedés, kaotikus lelkiállapot.

Neptunusz a Kosban

Nagy képzelőerő, kifinomult szellemiség, költői hajlam, gazdag gondolatvilág. Rossz sugárzások mellett nyughatatlanság, soha meg nem valósuló, fantasztikus tervek kovácsolása.

Neptunusz a Bikában

Idealista beállítottság, kifinomult ízlés, érzékiség, melynek kiélése inkább csak gondolati-szellemi síkon történik. Diszharmonikus állás esetén beteges érzékiség, elferdült ízlés, sikertelen művészi próbálkozások tehetség nélkül.

Neptunusz az Ikrekben

Sokoldalú, találékony természet, jó megérzésekkel, gyors felfogással. Diszharmóniában túlfeszült idegzet, depresszióra való hajlam ,koncentrálásra képtelen, nyughatatlan, szeszélyes, beképzelt, állandó kedélyhullámzás, búskomorságra való hajlam.

Neptunusz a Rákban

Kifinomult érzésvilág, fokozott érzékenység, jó emlékezőtehetség. Szimpatikus, rokonszenves, együttérző. Rossz sugárzások mellett túlzottan érzékeny, szeszélyes, beképzelt, állandó kedélyhullámzás, búskomorságra való hajlam.

Neptunusz az Oroszlánban

Szellemi aktivitás, meleg szív, együttérzés, regényes hajlamok. Rossz aspektusok mellett önbizalomhiány,túlérzékenység, hajlam szerencsejátékra, kozkázatokra.

Neptunusz a Szűzben

Jóhiszemű, rokonszenves egyéniség, fokozott érzékenység, jó értelmi, szellemi képességek jellemzik. Diszahrmóniában bizalmatlan, túlérzékeny, esetleg lelkibeteg. Félrevonulásra, visszahúzódásra való hajlam.

Neptunusz a Mérlegben

Jó ízlés, szertetre méltó természet, erős érzékiség, gazdag szerelmi élmények. Hajlam a művészetekkel való foglalkozásra. Rossz sugárzások esetén betegesen érzéki és érzékeny, hamar sértődő, féltékeny természet. Névházasság, hamis tanúzás. Sok illegális szerelem.

Neptunusz a Skorpióban

Hallgatag, nehezen hozzáférhető természet, mély érzésvilággal, emberszeretettel, esetleg mártír hajlamokkal. Rossz sugárzások mellett önhitt, ravasz, iszákos természet, zavaros érzésvilággal és beteges érzékiséggel. Titokzatos halál. Fel nem ismerhető betegségek. Tiltott szex műtét.

Neptunusz a Nyilasban

Nagy képzelőerő. Rokonszenves egyéniség, nagy érdeklődéssel filozófiai és tudományos problémák iránt. Diszharmóniában határozatlan, gyanakrvó, bizalmatlan természet, túlfeszült vagy rajongó és zavaros fogalmakkal megterhelve.

Neptunusz a Bakban

Eszmei célokért harcoló egyéniség, kitartó igyekezet, lelki-szellemi törekvések. Józan gondolkozás, széles látókör. Diszharmoniában búskomor, önző és ravasz, esetleg alattomos.

Neptunusz a Vízöntőben (következtetések...)

Csak nagyon jó sugárzások mellett nyilvánul meg harmonikusan. Ez esetben mély gondolkozás, jóság és megértés, együttérzés és emberszeretet jellemzik, de még harmóniában is hajlama van az excentricitásokra. Rossz sugárzások mellett gondolatvilága zűrzavaros, érzései szétfolyóak, itélőképessége gyenge. Esetleg kényszerképzetek, lelki betegség gyötrik, súlyos esetben elmebaj. (1998 tól tartózkodik a Neptun itt. Még megfigyelés alatt.)

Neptunusz a Halakban

A bolygó kb. 2012-től lesz a Halakban. Nincs adat.

Plútó a Kosban

Nagy lelkesedés, elszántság, határozott célratörés, nagyvonalú feladatok szolgálata, úttörő hajlam, képesség az akadályok leküzdésére. Forradalmár, felforgató hajlam, végletes indulatok, túlfeszített tetterő, amely a rombolásban éli ki magát.

Plútó a Bikában

Nagy kitartás, kitűzött célok szolgálatában nem ismer akadályt, lankadást, nagy kifejezőerő, ennek révén erőteljes művészi érzék. Hajthatatlan elszántság és nyakas ragaszkodás a követett úthoz, ha ez mégoly helytelen is, éles, feszült nemiség, erős élvvágy, amely nem ismer gátlást vagy meggondoltságot.

Plútó az Ikrekben

Gyors felfogás, éles ítélőképesség, talpraesettség, merész szellemi célok lelkes követése, új eszmék megértése. Elhamarkodottság, hebehurgyaság, meg nem emésztett újszerű gondolatok megvalósítására irányuló elvakult törekvés, ravaszság, bántó, támadó szellem.

Plútó a Rákban

Nagy képzelőerő, rajongó lelkesedés, erős hajlam és nagy átalakításokra, átalakulások szolgálatára, merész és messzetekintő vezetőszellem, rányítóképesség, vakmerőségig menő bátorság és elszántság. Vezetésre irányuló akarat, de kérlelhetetlen, igazságtalan és káros magatartással, végletesség, éles önzés és önfejűség, megbízhatatlanság, hűtlenség, árulás a célok elérésének kedvéért.

Plútó az Oroszlánban

Erős vezetői készség, esetleg hatalom-mánia. Igen jó üzleti érzék. Rossz sugárzásokkal kalandvágy, körmönfontság. (Kutatás alatt.)

Plútó a Szűzben

Ha egyéb is utal rá, megszállottságra való hajlam, erős szorongások. (Kutatás alatt.)

Plútó a Mérlegben

Súlyos viták kiprovokálása, kábitószerekre hajlam, szex bonyadalmak, súlyos féltékenységi esetek. (Kutatás alatt.)

Plútó a Skorpióban

1983-1995 között volt található e jegyben. Kutatás alatt.

Plútó a Nyilasban

Kutatás alatt.

Plútó a Bakban

Kutatás alatt.

Plútó a Vízöntőben

Kutatás alatt.

Plútó a Halakban

Kutatás alatt.

Bolygók a házakban
Merkúr az I. házban

Személyes dolgait a ráció, az ész és az intelligencia determinálja. Logikus típus, mindig az ész dominál, függetlenül az iskolázottságtól. Nem jár kocsmába, vagy ha igen, nem az ital miatt (csak biliárdozik). Több dologgal foglalkozik egyszerre. Élénk szellemiségű. Levegősben szenzációéhség és jó szervezés, tüzesben és Skorpióban erőszakos, földben lassabb gondolkodás - több megvalósulással és jó nyelvérzékkel. DH-ban: Holddal dadogás, selypítés. Uránusszal idegbetegség, erős szétszórtság. Marssal gyakori fejfájás. Általában az alapképességek megmaradnak, de a megvalósítás hiányzik. Hazudozásokra hajlam. Másokra ráerőszakolja magát.

Merkúr a 2. házban

Van esze a pénzszerzéshez. Iró, nevelő, irodai dolgozó, kereskedő, utazó. Jó meggyőzőképesség pénzzel kapcsolatban. DH-ban hullámzó pénzkereset. Tervei felületesek, ezért veszteségesek. Saját hibás meglopatások (nyitott táskából, nyitva-felejtett lakásból, stb.) Saját maga is hajlamos csalásra, lopásra, sikkasztásra, hamisításra.

Merkúr a 3. házban

Sok kis utazás, jó kommunikációs készség. Jó érzék merkúri hivatásra (pl. kereskedelem, nyomdász, riporter, stb.) Szűkebb környezetével a kapcsolat felületes, de jó. Kitűnő alkalmazkodóképesség. Ált. iskolai sikerek - egyébként is nyitott a tudásra, minden vonzza, szeret olvasni, tanulni, művelni magát. DH-ban utazási balesetek. Írásai nem népszerűek. Sokirányú, de értelmetlen érdeklődés. Csökkent igazságérzet. Megbízhatatlan, kötekedő, kritizáló, irracionális gondolkodású. Idegbetegségek, balesetek. Mozgásszervi- és idegalapú bél-zavarok.

Merkúr a IV. házban

Merkúri szülő (apa). Főleg fiatalon sok otthona van. Lakásait gyakran cserélgeti.  Változékony otthoni élet. Ingatlannal üzletel. Hivatása miatt több otthona van (riporter, kereskedelmi utazó...)  Otthonában szellemi munkát végez. Élete végéig szellemileg friss marad. DH-ban: nincs otthona (ágyrajáró). Nem ereszt gyökeret sehol. Élete végén értelmi-szellemi leépülés.

Merkúr az 5. házban

Szórakozásaiban, vállalkozásában, szerelmi életében nagy szerepet kap az értelem. Jó nevelő. Szerencsejáték-szervező, totó-lottó-kulcs összeállító. Szellemi társasjátékok (bridzs, póker...) Jó Szaturnusszal vagy Nappal kitűnő pedagógiai érzék, jó matematikus, jól sakkozik - esetleg a számok embere pl. közgazdász. Csodagyerek - korai tudással. Értelmes gyermekei vannak. DH-ban nem állhatatos, nem kitartó, rossz pedagógus, vállalkozásaiban sikertelen. Csípősen kritizál, feltűnési viszketegségben szenved. Hűtlen, megbízhatatlan.

Merkúr a 6. házban

Egész életében dolgozik, sürög-forog - idegileg is túlhajtja magát. Munkájában ötletes, sokoldalú. Kommunikációval kapcsolatos foglalkozás (titkár, kereskedő, riporter, nevelő, szakoktató) - gyakran egészségügyben található. Jó szervezőképességű, egyszerre több dologgal képes foglalkozni. Még H-ban sem mondható türelmesnek (kidobja a fotel). Szolgálati utak - gyakran külföldre is. A munka a karmája - nyugalmat nem sűrűn ismeri. DH-ban sok probléma munkatársakkal - nem szeretik őt. Szakmai féltékenykedések. Idegbetegségek, emésztési zavarok. Felületesség.

Merkúr a VII. házban

Korán és könnyedén kötött házasság (kapcsolat). Vonzza a hasonlóan könnyed embereket. Gyakran fiatalabb partner. Kapcsolatban fontos az értelmi-szellemi stimmelés. Sokszor főnök, vagy munkatárs válik házastárssá. Nyilvános szereplés (igénye) - vagy az élet hozza, hogy szerepelnie kell.  Jó meggyőző-erő. Vitákban, peres ügyekben győztes. Jó szervezőképességű, közéleti pályán fordul elő. DH-ban eredménytelen perek - több, eredménytelen kapcsolat, kapcsolódás - de ezeket nem veszi a szivére, logikával mindent elintéz...

Merkúr a 8. házban

Okkultizmusra jó állás. Érdekli a halál kérdése. Ha iró, leginkább krimi-szerző. Operációk elméletével foglalkozik.  Ügyeskedik az örökségért, a partner anyagiainak megszerzéséért. Titkok, családi titkok - ezekkel problémák a titoktartás hiánya miatt. Halálakor "észnél van". Hirtelen halál - öntudati állapotban - nem feltétlen korán. DH-ban rendszeres halálfélelem gyötri. Erotikus könyveket ir - olvas.  Túlhajszolt erotika miatti idegprobléma. Depresszió,  hisztéria, öngyilkossági gondolatok (csak gondolat...). Bajok az örökséggel (csak elvileg kapja meg).

Merkúr a 9. házban

Sok nagyobb (külföldi) utazás, külföldi tanulmányok, kommunikációs kapcsolatok. Örökös szellemi éhség. Állandóan tanul, mint a jó pap. Filozófiai és tudományos érdeklődés - soha nem dogmatikus, mindig felteszi a miért kérdést, nem hisz könnyen. Jó irodalmár. Szivesen mesél, beszél. DH-ban hazudós. Utazásokkal problémák, meglopatások külfölddel kapcsolatban. Kalandok, sőt kalandorkodások.

Merkúr a X. házban

Magas intelligencia, magas tudás, magas hivatás (fixáló fényszög nélkül nem sokáig tart).  Tanár, biró, politikus, iró, feltaláló, matematikus. Felelősségteljes hivatás. Tudásából eredő tekintélye van - ritkán népszerű. Sokoldalúság, több hivatás egyszerre. Jó gyakorlati érzék, helyes itélőképesség. Jól kommunikál, világos, logikus gondolkodású. Jól csűri-csavarja a szót.   Jó diplomáciai érzékkel rendelkezik. Ha elevált, jó memória, mozgékonyság, sok hivatali utazás. DH-ban is fentiek - de több bukással. Kitartás hiánya miatt nyughatatlanság. Bűnözésre hajlam (szellemi bűnözés). Igy sem csügged: ha bukik, "na bumm..."

Merkúr a 11. házban

Barátokkal a közös szellemiség játszik szerepet. A barátok tulajdonságai a jegy és a fényszög függvényei. Pl.: Nap-Merkúr tekintélyes barátok, Vénusz-Merkúr  művészi barátok stb. Szórakoztató jellegű utazások. Tudományos, irodalmi képesség. Jó kritikai érzék. DH-ban álmodozó, nagyzoló, felületes, pletykás, bosszúálló.

Merkúr a 12. házban

Szivesen foglalkozik okkult, misztikus dolgokkal. Veszélyes kalandok, titokzatos dolgok, titkos ügyben utazások. Jó észjárású, titkos ellenségek. Autodidakta tanulmányok, kutatási készség elvont témákkal kapcsolatban. Nem társaságkedvelő, legjobb barátja a könyv. DH-ban alacsonyrendűségi érzés. Képességeit nem tudja kihozni magából. Ideg- elme- paranoiás betegségekre hajlam.

Vénusz az I. házban

"Jól tálalja magát", sugárzik belőle a harmónia, jól látszik a "Vénusz-gödör" az arcon. Gyengéd természetű, barátságos, megértő. Erőszakmentes. Érdekli a szépség és a művészet. Mértéktartó, ízléses (és ezeket nem kell tanulnia). Tánciskola nélkül is jól mozog. Vidám, optimista, kissé naiv. Egy szál virágnak is tud örülni. Kellemes társ, ritkán van egyedül, könnyen barátkozik. A kudarcokat viszonylag könnyen viseli el. Szereti a fiatalokat, és azok is szeretik őt. DH-ban felületes, könnyelmű, hiú. Kihívóan öltözködik. Feltűnéskeltő, költekező, lezser, ledér. Kihasznál másokat, érdekember. Hűtlenkedésekre hajlamos. Könnyen válik bűnözővé, mert könnyelműségét nem tudja anyagilag fedezni.

Vénusz a 2. házban

Vénuszi pénzkereset (művészi, eladói - nem vasüzletben - ruha, illatszer, virág témában inkább. Jó diplomáciai érzék. szívesen dolgozik, élvezi a munkáját. A mindennapi élet örömeire megszerzi a pénzt. Jó értékítélet, hasznosan forgatja a pénzt. Jó ráérzéssel nyereségek. Kis luxust megteremti. Férfi képletben fiatal hölgyekre megy, vagy azoktól jön a pénz. Még DH-ban sem rossz, legfeljebb nehezít a fentieken.

Vénusz a 3. házban

A szellemiség szépsége: jókedélyű, kellemes társasági ember. Irodalomszerető típus. Jól befolyásolja a környezetét. Könnyen és szívesen köt ismeretséget. Fontos számára a kis siker. Jól és könnyedén kommunikál - olyan "híd" ember... DH-ban lusta. Feszült viszony testvérrel, szomszéddal. Sok tervét nem képes keresztülvinni - hiányzik a végrehajtóerő.  Ragadványnév, névvel kapcs. változások. Tanulással gondok, csak azt tanulja meg, amit szeret.

Vénusz a IV. házban

Otthonában harmónia, szeretet-teljesség. Elkényeztetett gyermekkora van, de saját gyermekét nem kényezteti. Jó viszony szülőkkel - szülő fiatalos és vonzódik a fiatalokhoz. Ragaszkodás a szülői otthonhoz. Még öregkorban is sok fiatal veszi körül. Ház és ingatlan-ügyletei kis szerencsével zajlanak. Sok-sok apró siker. Még DH-ban sem jelent szegénységet. Veszteségek ház és otthon (család) miatt.

Vénusz az 5. házban

Szerelmi élete gazdag, gyorsan kialakuló szép, veszély nélküli, harmonikus viszonyok. Művészetszerető. Jó tanár, aki igényesen és szépen tanit. Szeret játszani, szórakozni - a bájos sportokat szereti. Ha földben, vízben található a Vénusz, sok szép gyermek. DH-ban a fentiek szenvedélyessé válnak. Szex aberrációk, sok csalódás, bánat. Spontán v. művi vetélések, veszélyes terhesség, nehéz szülés.

Vénusz a 6. házban

Munkatársakkal kellemes viszony. Betegségek gyors lefolyásúak. Munkáját a szépség és a művésziség igényével valósítja meg. Fiatal női munkatársak. Saját külsejére sokat ad (elegáns munkaruha...) DH-ban nyirokrendszeri- mirigy- mandulabetegségek. Női munkatársak kisebb súlyú ártó hatása.

Vénusz a VII. házban

Boldog házasság - saját maga is jó társ. Elismerések a nyilvánosság részéről. Bizonyos fokig a házasságát is szinpadnak tekinti - jónak kell látszania kifelé. Elsietett házasság (kettős jegyben válással). Sok apró, szerencsés kimenetelű per. DH-ban és főleg vizes jegyben gátlásos, befelé forduló, könnyen sértődő, könnyen megkárositható. Hűtlen partner. Szex krizisek. Uránusszal hirtelen válás.

Vénusz a 8. házban

Kellemes, fájdalommentes halál. Könnyen jut örökséghez. Nyereség más halála következtében. Örökölt ingatlannal spekulál. Mély szexualitás. DH-ban kicsapongó életvezetés. Öngyilkossági hajlam, gyilkosság, öngyilkosság elképzelése. Szex betegségek, túlhajtott szex. Vese, epe, cukorbetegségre hajlam.

Vénusz a 9. házban

"Kéjutazások". Házasság külfölddel, külüggyel, külkereskedelemmel összefüggésben. Sikeres iró, jó pap, biró, politikus. Nagy idealizmus. Szereti a művelt emberek társaságát. Inkább értelmi-szellemi töltésű szerelmek - nem annyira fizikai.  Jó szónoki képességű. Kellemes életút, jó humorú, optimista tipus. A második házassága (kapcsolata) szerencsésebb az elsőnél. DH-ban babonás. Csak szeretne utazni, külföldivel kapcsolatot létesiteni, stb... 

Vénusz a X. házban

Sok öröm, siker a hivatásban. Jó diplomáciai képesség. Közéleti szereplések. Sok segitség (fiatalabb) nőktől, vagy anyától. Jó izlés és jó modor, mértéktartás jellemzi a hivatásban. Művészeti hajlam, művészettel kapcsolatos hivatás. Vonzó, jó külsejű. (Vénusz felviszi a csúcsra, de a fennmaradáshoz nagybolygó H fsz. is kell.) DH-ban emelkedés bukással. Nehéz sikerek, belső kudarcok.

Vénusz a 11. házban

Kellemes baráti kör, sok női barát, protektor. Társaságban népszerű - gyakran a társaságot vezető. Könnyű, bohém tipus. Késői ill. ajándék-gyermek. Nyeremények, nem várt ajándékok (H Jupiterrel). DH-ban olyan kellemetlen szerelmi kapcsolatok, melyek barátságból alakulnak ki és botrányba fulladnak. Barátai kihasználják. 

Vénusz a 12. házban

Titkos szerelmi kapcsolatok. Okkult témákkal való foglalkozás. Plátói szerelmek, titkos támogatók. Önfeláldozói hajlama miatt ápoló, apáca, szerzetes is lehet. DH-ban babonás, intrikus. Kapcsolatai miatt botrányok. Féltékenység tárgyává válik - tragikus következményekkel. Krónikus betegségek - átmeneti javulásokkal.

Mars az I. házban

Ellenállhatatlan, harcias, határozott tipus. Életeleme a küzdelem és a győzelem. Még ha nincs rákényszerülve, akkor is küzd (háromszor tapossa össze a bogarat). Saját magának bizonyit - ígéretei betartásából presztist csinál. Nem ismer akadályt. Külsején az elszántság látható - szívósan izmos. Munkájában gyors, szorgalmas. Ösztönösen reagáló. Betegségeit hamar legyőzi. Tűzben pillanat alatt heveskedik, földben lassúbb, de önfejűbb és kitartóbb, levegőben barátságosabb de csipkelődőbb, bántóbb, vízben közömbösebb, fatalistább.

Mars a 2. házban

Pénzügyekben nem ismer kudarcot. Nem anyagias, mindig annyit szerez, amennyi éppen kell. Mindenből pénzt csinál - aztán ki is adja, nem gyűjtögeti. Naiv, könnyen ad kölcsön - hiúságára hatva könnyen kicsalják tőle. Ha észreveszi, hogy kihasználják, összeütközések. Nem sajnálja a pénzt kalandokra, nőkre...

Mars a 3. házban

Összeütközések testvérrel, szomszéddal. Gyorsan és élesen reagál - vág az esze. Nagy rábeszélő-készség. Rossz beteg, nem hallgat az orvosára, nem veszi be a gyógyszert. DH-ban utazási balesetek (rossz tranzitnál ne utazzon). Az emberek elkerülik. Idegi túlfeszültség valószinű.

Mars a IV. házban

Családban nehéz szülők mellett nő fel - a saját otthona is hasonlóan nehéz, feszült. Idős korban is nagyon energikus. Valamelyik szülőtől örökölt energikusság. Ingatlanvagyonra törekvő. DH-ban veszteségek az otthonban - betörés, tűzkár, balesetek (ráomlik, rágyújtják). Öröklött betegségek. Nehéz öregkor, a környezete nehezen viseli el. 

Mars az 5. házban

Bátor, vállalkozókedvű, sportszerető, jó sportoló. Játékban, szerelemben, nevelésben kezdeményező. Élénk szerelmi élet, fiatalon jó tanulási, felnőttkorban jó pedagógiai érzék. DH-ban túlhajtott szerelem, kicsapongó életvezetés. Vénusszal botrányok, egészségromlás. Játékszenvedély, vesztességekkel. Gyermek elvesztése - sok-sok probléma gyermekkel. Holddal mértéktelen kalandok, perverzitások - plusz Neptunnal v. Uránusszal prostitúció. Spontán v. művi abortusz - nehéz szülés. Jó értelem, gyors felfogás, becsvágy, igyekezet és üzleti érzék jellemzik, de számító természet. Rossz sugárzások esetén kötekedő, körmönfont, másokat megszóló, bántóan kritizáló hajlamú, tág lelkiismerettel.

Mars a 6. házban

Gyakori lázas, gyulladásos betegségek, kelések, amelyek viszonylag gyorsan gyógyulnak. Munkában kitartó, fáradhatatlan. Kemény vezető. Munkában nagybácsik, nagynénik segítségére vannak. DH-ban fekélyek, belső és külső vérzések, gyomorbetegségek. Operációk bármely testrészen. Balesetek. Jupiterrel daganatok, Nappal gyulladások - a jegytől függő testtájékon.

Mars a VII. házban

Perlekedő típus. Ügyeiben mint vádló lép fel - nem engedi az ügyvédet szóhoz jutni. Mindig sürög-forog. Temperamentumos, kötekedő, kihívja a sorsot is. Nyílt, őszinte - nem jön hátulról. Ösztönösen cselekvő. Könnyen köt házasságot - ez sok civódással jár. DH-ban házastárs hamar meghal. Jupiterrel jogtalanságokat kell elviselnie. Sok nyilt konfliktus.

Mars a 8. házban

Örökségi perek. Erős szex élet. Hirtelen halál - nem éli túl az infarktust, villámcsapást. Életmentők, kaszkadőrök képletében gyakori állás ez. DH-ban szex bűnözésre, szex gyilkosságra hajlam. Fékezhetetlenség, rámenősség. Gyermekgyilkosságot is jelent. Nő képletében spontán vagy művi vetélés.

Mars a 9. házban

Gondolatait rákényszeriti a másikra. Dogmatikus - kijelent dolgokat indoklás nélkül. Szélsőséges - vagy bigott, vagy ateista... Önuralom hiánya. Kalandvágyó tipus. Birónak, ügyésznek kemény, ügyvédnek jó. Ideákért szenvedéllyel harcoló tipus. Szellemileg feszült. Elegáns v. intelligens sportokat szereti. DH-ban botrányok, főleg utazásaikor.  Hajlam intellektuális bűnözésre. Házastárs rokonaival gyakori összeütközések.

Mars a X. házban

Nagy energiával küzd a hivatásában kitűzött célokért. Könnyen győzi le ellenfeleit. Katonáknál jó állás ez. Karrierista (dh-ban nem válogat a módszerek között). Jó vezető, de erőszakos - kivívja a saját igazát. Önérzetes és hiú. Erős függetlenség és szabadságvágy.  Nem jó diplomata, de jól szervez. Nagy becsvágy - fel is néznek rá. DH-ban botrányok, egzisztenciális törések - zuhanásokkal. Szaturnusszal csúnya bukás - testi atrocitással, erőszakos szülővel sok konfliktus - esetleg anyagyilkosság.

Mars a 11. házban

Baráti körben erőszakosan, szenvedélyesen küzd az igazáért. Nem kitartó - ha nem lehet hangadó, új közösséget keres. Könnyen, gyorsan barátkozik - és meg is szünteti azt. Erős vágyélet. Magával ragadó típus. DH-ban barátok ártó hatása. Protektor épp akkor nem segit, amikor kellene. Konfliktuskiváltás könnyen, annak feloldása nehezen valósul meg. Sértődékenység. Késői (ajándék-) gyermek miatti komplikációk (megvan a gyerek, megszűnik a szerelem, elveszti a partnert....)

Mars a 12. házban

Energiáját mások titkos védelmében (érdekében) fejti ki önzetlenül - aztán több pozitivumot nem igazán lehet e konstellációnál remélni... DH-ban titkos ellenségek ellen küzd majdnem egész életében. Erőszakos, kellemetlen anyós. Szerencsétlen kalandok. Börtön veszélye "visszaütés" miatt. Krónikus betegségek, többször ismételt műtétek, balesetek nagy állatokkal. Szenvedélybetegség.  Furcsa eszmék (terrorista...)

Jupiter az I. házban

Optimista, barátságos, humánus. Hiú a saját becsületességére, megbízhatóságára, népszerűségére. Önbizalma, méltósága sugárzik róla. Bölcsességével kivivott szellemi fölényére hiú. Egyházi, jogi, filozófiai, egyetemi tanári területen található. Szerencsés ember. Szereti hallatni a hangját. Ha kérdezik, ha nem, tudálékos, bölcselkedő. Értekezleteken biztos hozzászóló - és jókat is mond. Szereti a hasát, idősebb korban pocakos. DH-ban kevesebb szerencse. Megbízhatatlanabb, az ígéretek bajnoka. Gőgös, lefelé nem vegyül, átnéz a másikon. Normákat nem veszi komolyan.

Jupiter a 2. házban

Csak kifogástalan helyzetben: anyagi bőség. Jó üzleti érzék mindenhez, szerencse-esetek sűrűn. Nagy pénzekkel foglalkozik. Újságiró, tőzsdéző, ingatlan közvetítő tanár, utazó, kereskedelmi vezető képletében gyakori... Kár, hogy ritkán nevezhető kifogástalannak a kozmikus és lokális helyzete. DH-ban, vagy kifogásolható helyzetben: nem szabad kölcsönadni neki (pláne ha labilban van...) Bukások, veszteségek. Csak lelkesedik a pénzszerzésért...

Jupiter a 3. házban

Egész életben szellemi orientáció. Optimista, jól kommunikál, jól tanit. Kisebb utazások (nem a Déli Sarkra). Konzervativ gondolkodás, nem lelkesedik az új divatért. Törvényekben gondolkodik. Társaságigényes, kell neki a közönség. Rossz hallgató, inkább ő beszél. Sokat levelezik, a közönségrovatok irója. Nemcsak cseveg, rátapint a lényegre. DH-ban testi sérüléses balesetek. Hiszékenység. Utazási konfliktushelyzetek.

Jupiter a IV. házban

Szerencsés otthon és család. Jó apa, jó nevelés. Derűs, jó anyagiakban bővelkedő, biztonságos otthon. Társaságkedvelő, jó nevelő. Jó öregkor, anyagi bőséggel, kényelemmel. DH-ban sokat költ az otthonára, mégsem érzi jól magát benne. Szép otthonért érdekházasságot köt. Terhelt - túl vallásos, túl hiszékeny - de még igy sem veszélyes.

Jupiter az 5. házban

Művészet, tanitás, sport területén jó eredmények. Ifjúsággal szívesen foglalkozik - azok felnéznek rá. Gyermekei szerencsések, velük jó viszony mindvégig. Szerencse a szerelemben - jómódú partner valószínű. Szerencsejátékos típus, jó Jupiterrel nyer is.  Jó vállalkozó. DH-ban vállalkozásban, szerencsejátékban csak kis sikerek, kis szerencseesetek.

Jupiter a 6. házban

Munkájában szerencsés. Jó és joviális viszony munkatársakkal. Szívesen gyógyít természetgyógyászati vonalon. Meggyőző pszichikai ráhatása van a paciensre. Munkájában igényes és arra hiú - de nem kitartó. Ritkán betegszik meg. DH-ban túlhízás, máj- bélproblémák, cukorbetegség, vérképző-szervekkel zavarok. Lusta, munkáját mással végezteti el, vagy csak azt csinálja, ami neki tetszik...

Jupiter a VII. házban

Szerencsés a partner kiválasztásában. Szerencse a nyilvánossággal. Hiú a becsületére, tekintélyére. Boldog házasságok (főleg labilban több). Nyilt és őszinte kapcsolatok - aki vele korrekt, annak önzetlenül segit. Nagyvonalú, bizik a másikban - de nem naiv. Barátságos, jó jogérzéke van. DH-ban naiv, mindenkinek bedől - ebből veszteségek. Ennél már csak az rosszabb, ha egyáltalán nem kap fényszöget.

Jupiter a 8. házban

Siker a házastárs vagyonának felhasználásában. Szerencse örökséggel, nászajándékkal, partner pénzével. Örökséggel, biztositással, adóval foglalkozók képletében gyakori állás. Jó okkultista, esetleg spiritiszta. Szerencsés halál- (persze nem a sajátja...) esetek tanúja. DH-ban csak vágyik a fentiekre...

Jupiter a 9. házban

Filozófiai, vallási érdeklődésű. Törekvés magasabb tanulmányok elvégzésére. Nem áll le a tanulásban. Jogászok, egyetemi tanárok képletében gyakori állás. Az emberek szeretik, mert bölcsnek tartják - fel lehet rá nézni. Nagyvonalú, erős igazságérzettel, nagy utazásvággyal. Vonzza a távolság, az ismeretlen. DH-ban a fentiek csak részben és nehezen valósulnak meg...

Jupiter a X. házban

Vezetővé küzdi fel magát - hiúságból. Minden életterületen tekintélyt viv ki. Elismerések, kitüntetések, jó anyagiak. Joviális szülőktől sok segitség. DH-ban fentiek csak nehézségekkel és részben jönnek össze.

Jupiter a 11. házban

Nyeremények, ajándékok. Sok jóbarátja van, köztük protektorok, akikre számithat is. Vágyait könnyen szerzi meg. Gyakori szerencseesetek. DH-ban fentiek csak részben és nehezen valósulnak meg.

Jupiter a 12. házban

Bölcs, szellemileg erős, felkészült a nehézségek elviselésére. Gyakran elvonult hivatás (okkultizmus, egyház, apáca, zárt intézeti). DH-ban büntető-perek, a börtön veszélye. Nagy- és vadállatokkal veszélyhelyzetek. Etikátlan anyós.

Szaturnusz az I. házban

Nagyon komoly, megbizható tipus. Jó szellemi tulajdonságok, jól koncentrál. Visszahúzódó, tartózkodó, bizonyos fokig önző. Az öregkor embere - addigra beérnek a dolgai. DH-ban depressziós, hallgatag, tunya, nemtörődöm. Rövid élettartam, nehéz élet.

Szaturnusz a 2. házban

Nagyon meg kell dolgoznia a pénzért. Amit megkeresett, nem szórja el. Inkább fukar, mint pazarló. Pénzfüggő. Nehéz munkát végez - ezt jól meg is fizetik. Nem érez fizikai fáradságot, nem csügged. DH-ban nehéz pénzkereset. Szórakozóhelyen (Maxim bárban) nem fordul elő.

Szaturnusz a 3. házban

Minta-tanuló. Szófukar, de az ő dolgozata a legjobb (és legrövidebb).  Hűvös kapcsolat rokonnal, testvérrel. Bizalmatlan, mindent körbekérdez. Pontos, könyvelő tipus DH-ban nehézkesen kommunikál. Kisebbségi érzése van. Testvérrel, szomszéddal botrányok.

Szaturnusz a IV. házban

Spártai apa. Mosoly nincs. Szigorú, hideg otthon. Nem törekszik vagyongyüjtésre (kivétel talán a ház, az ingatlan). Sokat dolgozik a kertben (hétvégi házban). Nem gazdag, nem mer kockáztatni. DH-ban asztmás, csont, bőr, izületi betegségek.  Magányos otthon.  Magányos öregkor. Szem-problémák.

Szaturnusz az 5. házban

Játékja, szerelme komoly. Korban vagy egzisztenciálisan lényegesen eltérő szerelem (általában idősebb). Fiatalokban csalódik. Saját gyermeke(i) eltávolodnak tőle. Vállalkozásokba nehezen kezd. Elnyomja magában a szenvedélyt - egy életet leél anélkül, hogy a szerelem megérintené...

Szaturnusz a 6. házban

Állandó munkakényszer - akkor is ha nem kell.  Ezt nem érzi terhesnek - nem háborgó, panaszkodó tipus. Cipeli a terhet - ki is szoktak vele szúrni, a nehéz munkákat rá bizzák. DH-ban hivatás-betegségek (szilikózis, köszvény). Egyéb betegségei: csont, bőr, izület, gyomor, bél, vese és epekő. Nehezen gyógyul.

Szaturnusz a VII. házban

Ha nem labil, hosszú (de nem túl jó) házasság. Partner korban vagy egzisztenciálisan lényegesen eltérő. Gyakran él egyedül, mert nem könnyen talál társat. Házasságot akadályok előzik meg. DH-ban  rideg partner. Nyilvánossággal rendszeres összeütközések. Elhúzódó perei sikertelenek.

Szaturnusz a 8. házban

Életében végig foglalkozik a halál témájával. Fél is tőle, ha Mars támadja - jogosan. Lassú halál. Aggkori végelgyengülés. Örökség csak későn - akkor is hosszú perekkel. DH-ban több műtét (vesekő, érrendszeri).  Uránusszal baleseti halál. Hosszú ideig agonizál.

Szaturnusz a 9. házban

Komoly, filozofikus hajlam. Természettudós, egyetemi tanár, matematikus. Megfontolt, mindent átrág. DH-ban nem utazik. Bosszúálló, búskomor, gyűlölködő. II. fokú perei sikertelenek, elhúzódnak. Bigott vallásosság.

Szaturnusz a X. házban

Karriervágyó típus. Lassan emelkedik, 7 éves ciklusok a hivatásban. Építészet, tervezés - komolyságot igénylő foglalkozások. Híres, vagy hírhedt, de mindenképpen jegyzett emberek. DH-ban anya ártó hatása. Hiúsága miatt karrierhajhászó. Rossz sugárzások nyers, alattomos, kétszínű természetet váltanak ki.

Szaturnusz a 11. házban

Kapcsolataiban komoly. Hiányzik a könnyedség. Nem ismeri a flörtöt.  Mély, tartós, (sok esetben idősebb) ember(ek) barátsága. Baráti kör vezetője. DH-ban barátai között szenved.  Hamis barátok, akik becsapják, kihasználják.  Nőknél késői gyermek elmaradása.

Szaturnusz a 12. házban

Elvonult, gátlásos tipus. Tartósan depressziós. Magányosan dolgozik (zárt intézetben pl.) DH-ban titkos ellenségek, természeti csapások. Betegségei: ideg- elme- csont- bőr- izület, gyomorbetegség. Neptunnal:  hajlam öngyilkosságra.

Uránusz az I. házban

Szabálytalan, különc, szeszélyes, rendetlen. Nem diplomatikus, szókimondó. Nagy függetlenségszeretet. Nehéz kordában tartani. Mindig menne, nem fogja meg a családi érzés. Vonzza a másik nemet, sok, zavaros kapcsolat. DH-ban hűtlen típus, törvényeket nem tiszteli, áthágja. Hullámzó anyagiak, gyakori (technikai) baleset.

Uránusz a 2. házban

Sok függ a fsz-eitől, de mindenképpen ötletes a pénzszerzésben. Ötleteiből él (gyakran zeneszerző) - közlekedéssel kapcsolatos ötletek. DH-ban hullámzó anyagiak, komoly veszteségekkel.

Uránusz a 3. házban

Kiváló kommunikációs készség. Könnyen tanul, ötletesen ir (sci-fi). Testvérrel, szomszéddal hol nagyon jóban van, hol összeveszik. Ha kibékül - mintha nem történt volna semmi...   Utazni nagyon szeret, mindenhol otthon van. Szeretettel foglalkozik utazási különlegességekkel (pl. egyvágányú vasút...) DH-ban váratlan kis utazásoknál sok apró baleset (kisiklik a villamos, leszakad a troli vezetéke...)

Uránusz a IV. házban

Különc a családban, emiatt gondok. Otthona egyébként a nagyvilág - a sajátjával kevesebbet törődik. Több lakóhely, több csere, költözködés. Jön a gondolat és megy... DH-ban szerencsétlennek érzi az otthonát. Elidegenedést is jelez. Öröklött ideg- elmeproblémák, szellemiségi zavar. Visszér- görcsös- bénulásos betegségek.

Uránusz az 5. házban

Gyermekeit különcen (vagy nem is) nevelik. Korlátlan, nem hűséges, nincs olyan erkölcsi normája, mint a többi embernek.  Szeret játszani, de ebben nem ismer határt. Ha Nap H. vállalkozhat.  DH-ban szex aberráció, szex hisztéria, idegösszeomlás és szerencsejátékra hajlam (természetesen kevés sikerrel).

Uránusz a 6. házban

Nem jó állás, még h-ban sem jön ki jól munkatársaival. Nehéz vezető, excentrikus. DH-ban felismerhetetlen, nem diagnosztizálható betegségek. Túlfűtött idegállapot, idegösszeomlás. Foglalkozási betegségek és (technikai) balesetek. Anyagcserezavar és görcsök.

Uránusz a VII. házban

Nem való házasságra. Elsietett házasság, uránuszi házastárs (különc, magának-való).  Nyilvánosságban különc és annak is tartják.  Nem (mindig) népszerű, ő az, aki a közvélemény akaratával szemben egymaga harcol. Hirtelen válás, váratlan kibékülés. DH-ban peres ügyei (váratlanul) kedvezőtlenné válnak.

Uránusz a 8. házban

Hirtelen jött vagyon. Hirtelen halál. Jó okkultista, jó intuitiv készség és empátia. DH-ban Marssal erőszakos hirtelen halál, vagy szokatlan operáció-közbeni,  vagy korai halál. Különleges, zavaros álmok, hajlam epilepsziára. Hirtelen jött haszon hirtelen el is úszik.

Uránusz a 9. házban

Nagy és tartós tanulás, magas szellemiség. Megelőzi a korát.  Külföldre felfedezni jár, nem szórakozni. Jó okkultista, jól filozofál.  Prófétikus képességek. Hirtelen köt második házasságot. DH-ban nem szereti a szervezett tanulást (inkább autodidakta). Kisbolygó és Nap támadásnál utazási balesetveszély.

Uránusz a X. házban

Felvisz a karrier csúcsára, de nem tart fenn (Jupiter, Nap, Szaturnusz fsz. kell).  Szellemi képességei miatt tekintélyes. Szokatlan hivatása (űrhajós, feltaláló, találmányokkal kereskedő, asztrológus, pszichológus, vagy orvos) lehet.  Mindenféleképpen eredetit alkot... DH-ban gond a kitartással. Gyors és derékszögű hivatás változtatások (kazánkovácsból nőgyógyász...)  Hirtelen elválás anyától. Hivatás közbeni baleset (rendőrt elüti a motor).

Uránusz a 11. házban

Hirtelen születő barátságok, amelyek igen csak különlegesek.  Barátságból szerelem - szintén hirtelen.  Okkultizmusra jó állás. Vágyak váratlanul teljesülnek... DH-ban kevés kötelességérzet a barátokkal szemben. Hirtelen szakitások.

Uránusz a 12. házban

Nagy intuíció, empátiakészség.  Olyan különleges munka, amely elvonultságban, zárt intézetben működik. DH-ban sok különleges ellenség. Sugárfertőzés veszélye. Hirtelen kiutasítás, kizsuppolás.  Börtön veszélye leginkább különleges bűnözés miatt (pl. számitógépes banditák).

Neptunusz az I. házban

Ábrándozó, átszellemült tekintet. Jó médiumi képességek. Rendkívül szenzitív. Erős vágy a zenére, táncra. DH-ban átöröklött, fel nem fedezett betegségek. Altatásra fokozott figyelem.  Pillanat alatt összeroppan a kudarctól.

Neptunusz a 2. házban

Művészetéért pénzt kap.  Halász, hajós, csapos, tehát vizzel, folyadékkal, gázzal kapcsolatos foglalkozás. Középszerű zenész. Nagy vagyont nem gyűjt, mert könnyen költ. DH-ban csaló. Megcsalatás. Kiváló hamisitó.

Neptunusz a 3. házban

Sok galiba. Nem jó tanuló, túlteng a fantáziája - irók képletében gyakori.  Hajlam költészetre. Névváltoztatás gyakori. DH-ban értelmi zavar, érthetetlen beszéd. Okirat- és szerződés hamisitása. Testvérrel, szomszéddal nem jön ki jól.  Hamis tanúzás.  Utazási balesetek, vizi utazásnál is.

Neptunusz a IV. házban

Erős emocionális kapcsolat otthonhoz, szülőhöz. Melankólikus, depressziós. Otthonát megnyitja az idegenek, vagy rászorulók előtt. DH-ban öröklött ideg- vagy elmebetegség. Élet végén magány. Nem kötődik otthonhoz, sőt a hazához sem.

Neptunusz az 5. házban

Plátói szerelem gyakori. Titkos szerelmek. Zenészek képletében gyakori (hagyományos hangszerrel: hárfa). DH-ban szex aberráció, zavar a partnerkapcsolatokban. Probléma a nemzéssel, szüléssel. Beteges gyermek.

Neptunusz a 6. házban

Úgy elfedi a (nem feltétlen súlyos) betegségét, hogy mire rájönnek, lehet kapkodni. Vigyázni a gyógyszerszedésre. DH-ban munkájában megbizhatatlan - még jó Neptunnal is... Rossz viszony munkatársakkal. Munkahelyi konfliktusok (lopás, meglopatás).  Fertőzés veszélye. Megfúrások ...

Neptunusz a VII. házban

Házastárs ideg- v. elmebetegségre hajlamos. DH-ban házassága nem tartós. Gyakran egyedül él. Plátói v. homoszexuális kapcsolat. Házasság hozzá nem

illő személlyel.  Perekben sikertelen. Nyilvánosság előtti rágalmak.

Neptunusz a 8. házban

Házastárs révén vagyonhoz jutás - nem sok köszönettel. Gyógyszer- gázmérgezés  miatti halál. Vízbefulladás. Titokzatos (nem feltétlen korai) halál. Altatásra vigyázni. DH-ban lelki válságok, öngyilkossági hajlam.  Zavaros álmok. Eltévedés, elszédülés gyakori. Szenvedélybetegségre hajlam.

Neptunusz a 9. házban

A legnagyobb tisztánlátók. Érzékfelettiben élők. Távoli (hajó) utazások. DH-ban vallási bigottság. Fanatizmus. Sikertelen, elhúzódó II. fokú perek. Csak vágyik a hajóútra.

Neptunusz a X. házban

Művészeknek jellemző állás. Zseni is lehet.  Bűvész, illuzionista. Lelkesedő tipus. DH-ban aránytalan anyagi előnyök kivánása miatt hírhedtség. Hivatásban megcsalatás, csalódás.

Neptunusz a 11. házban

Barátaihoz őszintén kiván viszonyulni, de állandóan félreértik. Hamis barátságok. Késői plátói szerelem. DH-ban gyilkosság veszélye barátoktól. Becsapás, megcsalás barátoktól. Veszteségek.

Neptunusz a 12. házban

Haszon titkos üzletekből (nem feltétlen törvénybe ütköző). DH-ban anyóssal problémák, bűnözésre hajlam. Börtön veszélye. Ideg- elmebetegségek. Vonzza a bűn...

Plútó az I. házban

Rendkivül szélsőséges. Finom módszereket nem ismer. Nem lehet kiismerni. Vakmerő, csodálni lehet, szeretni nem. DH-ban hamar kiég, nem hosszú életű. Brutális,erőszakos, dacos, sértődő.

Plútó a 2. házban

Bankárok, üzletemberek, vállalkozók. Idővel szupergazdagokká válnak. Mesés kincsek (pláne jó Jupiterrel). DH-ban hatalmas anyagi bukás, botrányokkal.

Plútó a 3. házban

Szeret és tud sokat dolgozni, tanulni. Jól blöfföl. Sokoldalú, egyszerre több dologgal képes foglalkozni. DH-ban  másokat megtéveszt,  csőbe húz. Örök elégedetlen.

Plútó a IV. házban

Sok csalódás - főleg gyermek- és kamaszkorban. Zsarnokoskodó szülő. Nagy lelkierő.

Plútó az 5. házban

Nagy belső elégedettség. Gazdag és intenziv szerelmi élet - érzelmi következetlenséggel.

Plútó a 6. házban

Szinte görcsösen konvencionális (főleg földben). Önmagával túl szigorú. Munkájában vehemens. DH-ban emésztési és bélpanaszok. Orr- és aranyérprobléma valószínű.

Plútó a VII. házban

Tűz-víz jellegű szélsőséges partnerkapcsolat.  Hirtelen kialakuló (és megszűnő) kapcsolatok. Komoly gondok a nyilvánossággal. Korlátokat nem tűr. Szuggesztív, harcias - erős igazságérzettel. DH-ban háromszor tapossa el a bogarat... Nem toleráns. Indokolatlanul féltékeny. Nem tud együtt élni.

Plútó a 8. házban

Erős hajlam okkultizmusra. Kutatja a reinkarnációt. Képes hipnotizálni. Tisztánlátó lehet. Erős álomélet. Túl okkult (beleőrülhet).  Hirtelen halál - sok életveszély.

Plútó a 9. házban

Zsenialitásig fokozódó műveltségi szint. Vallási fanatizmus. Erős becsvágy. DH-ban vallási téboly, álszenteskedés, álpróféta, peszszimista. Külföldi halál vagy életveszély.

Plútó a X. házban

Híres, vagy hírhedt, de mindenképpen jegyzett ember. Nagy érvényesülési és karriervágy - mindegy, hogy igazgató, vagy maffiavezér. H-ban könnyen jut a csúcsra, DH-ban könyököl, csapdát állit. Hiú arra, amit mond, zseninek tartja magát. Nem lehet elfogadni.

Plútó a 11. házban

Nagy áldozatkészség - főleg a barátaiért. Eszméiben feloldódó szellemi reformer. Erős népszerűség, személyes varázs. DH-ban szex aberráció. Erőszakos barátok. Barátai halálában akaratlanul résztvesz.

Plútó a 12. házban

Magas szellemiség. Érzékeny tudatalatti. DH-ban hajlam a bűnözés szélsőséges, eltúlzott formáira: gyilkosságra, bankrablásra, kémkedésre, szex-bűnözésre, maffiázásra.